Regulamin

REGULAMIN

Internetowego Portalu Ogłoszeniowego AGRO–Market24

 

Regulamin określa:

*zasady i sposób korzystania z Portalu

*rodzaj i zakres świadczonych tam, drogą elektroniczną, usług

*procedurę reklamacyjną

*sposób rozwiązania umowy

 

Właścicielem, Administratorem, uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do IPO oraz uprawnionym do formatu Internetowego Portalu Ogłoszeniowego AGRO–Market24 jest:

FUNDACJA WSPARCIA PRODUCENTÓW ROLNYCH

ul. Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa

KRS 0000708226, REGON 368946338, NIP 5252732277

adres e-mail: fundacjawsparcia.pr@gmail.com

 

Słowniczek Regulaminu

[dalej „Usługodawca”]     FUNDACJA WSPARCIA PRODUCENTÓW ROLNYCH

 [dalej „Użytkownik”] usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez IPO drogą elektroniczną

[dalej „Administrator”] Usługodawca lub inna osoba fizyczna lub prawna, umocowana przez

                                   Usługodawcę do działania w jego imieniu przy obsłudze IPO

[dalej „Regulamin”]    niniejszy regulamin określający zasady korzystania z IPO

[dalej „IPO”    lub

„AGRO-MARKET24”] Internetowy Portal Ogłoszeniowy AGRO–Market24

[dalej „Komunikator”]            narzędzie służące do porozumiewania się pomiędzy Użytkownikami

[dalej „Lista ogłoszeń’] spis oraz treść aktualnie publikowanych ogłoszeń

 

1. Celem AGRO-Market24 jest stworzenie internetowego, całodobowego targowiska, czyli internetowej giełdy,  produktów rolnych i owoców, polskich i zagranicznych.

2. IPO jest dostępny na stronie internetowej: www.agro-market24.pl , www.agro-market24.eu , www.agro-market24.es   za pośrednictwem sieci Internet. Przeglądarka internetowa z której korzysta Użytkownik, musi obsługiwać piliki typu „Cookies”. 

3..Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z IPO wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do przestrzegania reguł wskazanych w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami). W szczególności zabronione jest wykorzystywanie IPO do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

4. Świadczenie poprzez IPO usług drogą elektroniczną podlega prawu polskiemu.

5. Przeglądanie Listy ogłoszeń, z możliwością uzyskania wiedzy o szczegółach proponowanej sprzedaży/zakupu oraz informacji o sprzedającym/kupującym, zamieszczanie ogłoszeń i ich odwoływanie, korzystanie z komunikatora, składanie zamówień, składanie reklamacji zgodnie  z procedurą reklamacyjną oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie IPO, a niezbędnych do prawidłowego, z poszanowaniem obowiązującego prawa, funkcjonowania portalu, wymaga posiadania statusu Użytkownika.

6. Dla realizacji celów informacyjnych i reklamowych Usługodawcy, każda osoba nie będąca Użytkownikiem, może przeglądać Listy ogłoszeń, ale bez możliwości uzyskania informacji kontaktowych do sprzedających / kupujących.

7. Regulamin nie stanowi instrukcji posługiwania się IPO. Do wykonywania tych czynności wystarczy intuicja Użytkownika i wiedza w podstawowym zakresie, potrzebna do korzystania z komputera i Internetu.

8. {Zakres usług} Usługodawca świadczy Użytkownikom poprzez portal ogłoszeniowy: „AGRO-MARKET24” usługi informacyjne i reklamowe, gromadząc ogłoszenia i je publikując oraz udostępniając Użytkownikom narzędzia do podejmowania dalszych czynności handlowych. Celem, który chce osiągnąć Usługodawca jest pokazanie, poprzez publikowanie ogłoszeń, potencjalnym nabywcom, oferowanych przez producentów, sprzedawców hurtowych i pośredników, produktów rolnych, sadowniczych i innych naturalnych, aby umożliwić, poprzez udostępnienie odpowiednich narzędzi, nawiązanie kontaktów handlowych, także poprzez składanie, bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, zamówień, ale bez uczestnictwa Usługodawcy w ich finalizowaniu i bez ponoszenia przez Usługodawcę odpowiedzialności za skuteczność złożonego zamówienia i jego prawidłowego wykonania.

9. Osoba nie będąca Użytkownikiem, w celu nawiązania kontaktu z IPO jest obowiązana, wypełniając formularz kontaktowy, wskazać minimum własnych danych, które oznaczono czerwoną gwiazdką.

10. {Status Użytkownika} Aby zostać Użytkownikiem AGRO-MARKET24, czyli uzyskać możliwość korzystania z IPO poprzez:

*przeglądanie w pełnym zakresie Listy ogłoszeń,

*zamieszczanie ogłoszeń,

*kontaktowanie się z wybranymi przez siebie potencjalnymi kontrahentami, korzystanie z Komunikatora,

*składanie zamówień,

należy dokonać rejestracji, czyli założyć własne, niepowtarzalne konto, wskazując w celu zalogowania się do IPO swoje imię, numer telefonu lub adres e-mailowy oraz wybrać indywidualne, niejawne hasło.  W przypadku odpłatności usługi, brak opłaty powoduje wyłączenie aktywności konta w tym zakresie.

Dokonać rejestracji można także poprzez zamieszczenie ogłoszenia i równoczesną akceptację Regulaminu. Wówczas zostanie automatycznie utworzone niepowtarzalne konto Użytkownika i nadane indywidualne, niejawne hasło, z możliwością jego zmiany przez samego Użytkownika.

11. W imieniu Użytkownika będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rejestracji może dokonać wyłącznie osoba umocowana do jej reprezentowania i ujawniona w tym charakterze we właściwym rejestrze.

12. Użytkownik może na swoim koncie ujawniać dane tworząc profil Użytkownika.

13. {Ogłoszenia} Aby zamieścić ogłoszenie Użytkownik musi wypełnić formularz ogłoszeniowy zamieszczając co najmniej konieczne dane oznaczone czerwoną gwiazdka. Treść ogłoszenia nie może naruszać prawa, ani dobrych obyczajów , w szczególności kupieckich.

14.Treść ogłoszenia wyłącznie ustala i za nią ponosi odpowiedzialność Użytkownika. Ta zasada dotyczy ogłoszeń płatnych i bezpłatnych. W szczególności Administrator nie odpowiada za zgodność towaru z opisem zamieszczonym przez Użytkownika.

15. Treść ogłoszenia nie może mieć charakteru teksu promocyjnego lub reklamy.  W przypadku zamieszczenia ogłoszenia o tym charakterze, nie dotyczącego produktów rolnych i owoców,  Użytkownik może zostać obciążony, niezależnie od innych, przewidzianych w Regulaminie konsekwencji, karą umowną w wysokości 1000,00 złotych.  Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne.

16.Administrator ma prawo do odmowy zamieszczenia, niezwłocznego usunięcia lub przerwania edycji ogłoszenia jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy, wprowadza w błąd, zawiera znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, narusza dobre obyczaje, w szczególności kupieckie, narusza cudze prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, zawiera zwroty powszechnie uznane za obraźliwe, nie stanowi ogłoszenia o propozycji sprzedaży/zakupu produktów rolnych i owoców, polskich i zagranicznych.

17. Treść ogłoszeń co do zasady nigdy, nie stanowi oferty w rozumieniu  przepisu art.66 i 661 k.c. , chyba, ze negocjujący Użytkownicy tak postanowią.

18. Emisja ogłoszenia trwa co najmniej 21 dni w okresie którym Użytkownik może samodzielnie usunąć ogłoszenie w sposób określony przez Administratora. Po upływie powyższego okresu Ogłoszenie może (nie musi) zostać  usunięte z Serwisu. Po 30 dniach ogłoszenie może zostać oznaczone jako archiwalne. 

19. Regulamin, a w szczególności zasady jego wykonywania, podlegają wyłącznie prawu polskiemu, także jeżeli Użytkownikiem jest cudzoziemiec.

20. Sądem miejscowo właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących treści i wykonywania Regulaminu jest sąd w Warszawie.

21. Wyłącznie Użytkownik może wypowiedzieć tę umowę, dokonując drogą e-mailową wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

22. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez stronę, druga strona, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń i usunięcia ewentualnych ich skutków, w terminie siedmiu dni, może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, powiadamiając o tym e-mailem.

23. Umowa wygasa w przypadkach: skutecznego jej wypowiedzenia, rozwiązania w trybie natychmiastowym lub zaniechania przez Usługodawcę prowadzenia IPO. Usługodawca może także zawiesić, na określony czas, działalność IPO, nie pobierając za ten okres opłat.

24. {Reklamacje) W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora, także niezgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

25. Administrator rozpoznaje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem o sposobie rozpatrzenia reklamacji.  

26. {Ochrona danych osobowych i polityka prywatności} Obowiązujące w IPO zasady Ochrony danych osobowych i polityka prywatności stanowią załącznik numer 2 do Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych do korzystania w IPO w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter świadczonych Usług, nie podanie niektórych danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z  IPO.  

27. Administratorem danych jest Administrator określony w Regulaminie.

28. Administrator przetwarza dane tylko wyłącznie w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie.  

29. Obowiązujące w IPO zasady Polityka Cookiem stanowią załącznik numer 1 do Regulaminu.

30. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych między Użytkownikiem a Administratorem, związanych z  treścią lub wykonywaniem umowy o korzystanie z IPO, właściwy miejscowo jest sąd siedziby Administratora.  

31. O zmianach Regulaminu, w szczególności spowodowanych zmianami zasad korzystania z IPO,  Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie treści zmian oraz ujednoliconego tekstu Regulaminu, na stronie głównej Serwisu.

32. Regulamin, wraz z załącznikami, obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej  www.agro-market24.pl, www.agro-market24.eu , www.agro-market24.es to jest od dnia 10.09.2016, a jego późniejsze zmiany, lub zmiany treści załączników, z dniem ich publikacji na tejże stronie. Cena wykupionej usługi nie ulega zmianie do czasu jej wykonania, a stawka wykupionego pakietu obowiązuje przez okres jego wykonywania.

 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami
Agro-Market24 Międzynarodowa Giełda Rolna

Copyright © 2023 Agro-Market24
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Do góry