Regulamin

 

AGRO-MARKET24
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

           

DEFINICJE

Usługodawca – Agro-Pro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) ul. Grzybowska 87 posiadająca NIP 9512397821  REGON 362481980 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575169

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca status rolnika oraz pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę i zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu

Serwis – serwis internetowy Agro-Market24 dostępny pod adresami agro-market24.pl, agro-market24.eu i agro-market24.es

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie

Konto  – zidentyfikowany za pomocą nazwy użytkownika (login) i hasła indywidualny profil Użytkownika Serwisu, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników

Regulamin – niniejszy Regulamin

 

Rozdział I

POSTANOWNIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz warunki korzystania z Usług, w szczególności:

1)  rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę

2) warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, w ramach którego udostępniany jest Serwis

3) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika

4) sposób zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

5) tryb postępowania reklamacyjnego

2. Świadczeniem usług drogą elektroniczną jest w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (usługa świadczona na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

3.  Podmiotem świadczącym Usługi na rzecz Użytkowników jest Usługodawca.

4.  Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta:

a)     W zakresie Usługi obejmującej przeglądanie ogłoszeń dostępnej dla niezalogowanych Użytkowników - z chwilą wyświetlenia strony głównej lub podstrony Serwisu przez Użytkownika w przeglądarce internetowej

b)     W zakresie Usługi newsletter – z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

c)     W zakresie pozostałych Usług dostępnych po zalogowaniu do Konta Użytkownika – z chwilą utworzenia Konta Użytkownika i rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z takich Usług.

5. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownikiem może być wyłącznie podmiot profesjonalny – przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, w tym rolnik prowadzący działalność wytwórczą w zakresie upraw o cechach działalności gospodarczej. Usługodawca nie świadczy Usług na rzecz podmiotów nieprofesjonalnych - konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną. Dostęp do aktualnej treści Regulaminu, jego wydrukowanie lub skopiowanie, możliwe jest w każdym czasie pod adresem w odpowiedniej zakładce na stronie głównej Serwisu lub poprzez kontakt z Usługodawcą.

8. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usługi dostępnej dla niezalogowanych Użytkowników jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Istotą działalności Usługodawcy w ramach Serwisu i udostępnianych Usług jest publikowanie i wyświetlanie materiałów reklamowych skierowanych do Użytkowników oraz prowadzenie internetowego portalu ogłoszeń dla przedsiębiorców, w tym rolników prowadzących działalność wytwórczą o charakterze zawodowym, umożliwiającego Użytkownikom dokonywanie publikacji ofert zakupu i sprzedaży owoców, warzyw i pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wyszukiwanie tak opublikowanych ofert przez innych Użytkowników. 

2. Z wykorzystaniem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:

a)  Użytkownicy niezalogowani: przeglądanie listy ogłoszeń bez dostępu do danych kontaktowych      publikującego ogłoszenie;

b)  Użytkownicy niezalogowani, którzy wyrazili dodatkową zgodę – usługa newsletter;

c)  Użytkownicy zalogowani: przeglądanie listy ogłoszeń z dostępem do danych kontaktowych publikującego ogłoszenie, dokonywanie publikacji ogłoszeń, bezpośredni kontakt z Użytkownikami publikującymi ogłoszenia lub odpowiadającymi na opublikowane ogłoszenie, korzystanie z Komunikatora dla potrzeb kontaktu z zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu.

3. Korzystanie z funkcjonalności dostępnej dla zalogowanych Użytkowników wymaga wcześniejszej rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Usługodawca zastrzega, iż ogłoszenia publikowane ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) kodeksu cywilnego. W ramach świadczonych Usług Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu, nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich za przebieg transakcji handlowych dokonywanych w oparciu o ogłoszenia opublikowane w Serwisie, ani za zgodność publikowanych ogłoszeń ze stanem faktycznym i prawnym, ani też za wiarygodność informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników Serwisu. Wyłączną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik dokonujący publikacji.

 

Rozdział III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Korzystanie z Usługi nie wymaga dodatkowej zgody Usługodawcy w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych.

2. Minimalne wymagania techniczne po stronie Użytkownika niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

•          komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne o parametrach technicznych umożliwiających niezakłóconą pracę systemu operacyjnego klasy Microsoft Windows 8 lub wyższej

•          dostęp do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej

•          aktualna wersji przeglądarki internetowej (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari) z włączoną obsługą plików Cookie.

3. Usługodawca zastrzega, iż opłaty ze transmisję danych w sieci Internet mogą obciążać Użytkownika zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik.

4. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu jest bezpłatne. Aby skorzystać z Usług dostępnych dla zalogowanych Użytkowników wymagane jest utworzenie Konta Użytkownika. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji konta Użytkownika polegające na wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz aktywacji utworzonego w ten sposób Konta. Do utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych Użytkownika obejmujących przynajmniej imię i niezarejestrowany wcześniej w Serwisie adres e-mail oraz utworzenie hasła logowania. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracji oraz w ramach późniejszej edycji danych w Serwisie ponosi Użytkownik. Mając na uwadze interes użytkowników korzystających z Serwisu dostęp do pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika zostaje aktywowany z chwilą pomyślnej weryfikacji przez Usługodawcę danych identyfikacyjnych wskazanych przez Użytkownika. Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o informacje dostępne publicznie oraz dokumenty udostępnione przez Użytkownika, które uwiarygadniają dane identyfikacyjne wskazane przez Użytkownika.

5. Użytkownik może posiadać w ramach Serwisu tylko jedno Konto. Aktywacja Konta dokonywana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesyłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji. Ważność linku aktywacyjnego wygasa po upływie 48 godzin od chwili jego wysyłki przez Usługodawcę.

6. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę informacji o aktywacji Konta przez Użytkownika (kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny) Usługodawca utworzy Konto Użytkownika i umożliwi logowanie w oparciu o dane podane przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta.

7. Na rzecz Użytkownika będącego osoba prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rejestracji może dokonać wyłącznie osoba umocowana do jej reprezentowania i ujawniona w tym charakterze we właściwym rejestrze.

8. Użytkownik dokonujący rejestracji lub edycji danych Konta (zakładka „Moje Konto/Edytuj dane”) zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i wprowadzenia ich w polu formularza do tego przeznaczonym. Naruszenie postanowień Regulaminu w powyższym zakresie skutkować może blokadą lub usunięciem Konta Użytkownika przez Usługodawcę.

9. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony wyłącznie dla Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

10. Przeglądanie listy ogłoszeń bez dostępu do danych kontaktowych publikującego ogłoszenie możliwe jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Dostęp do danych kontaktowych publikującego ogłoszenie Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do Konta oraz jego pomyślnej weryfikacji. W ramach uzyskanych w ten sposób danych kontaktowych ogłoszeniodawców zalogowany Użytkownik ma możliwość zainicjowania kontaktu z ogłoszeniodawcą:

 •        z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Serwisie w ramach poszczególnych aktywnych ogłoszeń, a następnie kontynuacji wymiany wiadomości pisemnych z wykorzystaniem Usługi Komunikatora (chatu) stanowiącego integralną część Serwisu dostępną dla zalogowanych Użytkowników lub
 •        z wykorzystaniem danych kontaktowych (e-mail, telefon, adres strony internetowej) udostępnionych przez ogłoszeniodawcę w ramach Konta Użytkownika.

11. Dokonanie publikacji ogłoszenia przez Użytkownika wymaga utworzenia Konta, uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Konta po jego weryfikacji przez Usługodawcę, wypełnienia formularza udostępnionego w Serwisie oraz kliknięcia w przycisk dodawania ogłoszenia. Ogłoszenie będzie w pełni widoczne w Serwisie (ogłoszenie aktywne) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od jego publikacji przez Użytkownika, przy czym liczba bezpłatnych ogłoszeń przypisanych do poszczególnego Konta Użytkownika nie może przekroczyć jendo (1) ogłoszenie.

12. Ogłoszenia publikowane w Serwisie wyświetlane są domyślnie wg daty publikacji, tj. od ostatnio dodanych ogłoszeń. Opublikowane ogłoszenie pozostaje aktywne w Serwisie w okresie publikacji ogłoszenia wynoszącym 30 dni.

13. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie uzyskuje status „archiwalne”. Ogłoszenie takie pozostaje widoczne na liście ogłoszeń, ukryte pozostają jednak dane dotyczące ogłoszeniodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń archiwalnych z wyświetlanej w ramach Serwisu listy ogłoszeń.

14. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń, które w opisie produktu lub w dodanych zdjęciach zawierają dane dotyczące ogłoszeniodawcy, informacje kontaktowe lub inne informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z ogłoszeniodawcą lub podmiotem trzecim.

15. W ramach Serwisu wyłączona jest możliwość publikowania ogłoszeń o charakterze detalicznym.
W przypadku ogłoszeń sprzedaży Użytkownik publikujący ogłoszenie zobowiązany jest do zapewnienia towaru w całkowitej ilości nie mniejszej niż 100 (sto) kilogramów w ramach poszczególnego ogłoszenia.

16. Użytkownik dokonujący publikacji ogłoszenia jest zobowiązany do:

 •        zapewnienia kompletności i spójności informacji podanych w ogłoszeniu,
 •        prawidłowości doboru kategorii produktowej do przedmiotu ogłoszenia,
 •        zapewnienia zgodności zdjęć i treści ogłoszenia z wybraną kategorią produktową,
 •        publikowania ogłoszeń wyłącznie w zakresie związanym z działalnością Serwisu,
 •        powstrzymania się od wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej lub zbliżonej treści,
 •        podawania informacji zgodnych ze stanem faktycznym,

W zakresie wskazanym powyżej jak również w innych przypadkach naruszenia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania treści publikowanych ogłoszeń, a w przypadku ujawnienia związanych z tym naruszeń – prawo do wyłączenia możliwości publikacji ogłoszenia przez Użytkownika, edycji ogłoszenia lub usunięcia takiego ogłoszenia przez Usługodawcę.

17. Zakończenie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego żądania w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Komunikatora dostępnego w Serwisie. Po otrzymaniu żądania Usługodawca niezwłocznie zakończy świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika lub usunie Konto Użytkownika w przypadku otrzymania takiego żądania. Mając na uwadze bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Użytkownika, usunięcie Konta wraz z całością przypisanych do niego ogłoszeń może zostać poprzedzone telefoniczną lub e-mailową weryfikacją przez Usługodawcę otrzymanego zgłoszenia.

 

Rozdział IV

PRAWA ORAZ OBOWIAZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony praw autorskich w zakresie udostępnianych treści.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia programów, ewentualne problemy lub ograniczenia techniczne urządzeń lub pozostałych usług wykorzystywanych przez Użytkownika, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie Usługi lub uniemożliwiają pełne wykorzystanie funkcjonalności Usługi, w szczególności za nieaktualne oprogramowanie, konfigurację komputera, urządzenia mobilnego lub usług pocztowych, programów antywirusowych, zabezpieczeń antyspamowych, programów blokujących i filtrów stosowane przez dostawcę usług poczty elektronicznej, jak również niepożądane oprogramowanie (spyware, malware, itp.) uzyskujące dostęp do urządzeń Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane i wykorzystywane przez Użytkownika przy użyciu Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania lub szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika oraz innych osób upoważnionych przez Użytkownika praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu.

4. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług, zablokowania lub trwałego zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podejmowania przez Użytkownika działań bezprawnych, podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wykorzystywania przez Użytkownika dostępnych Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Użytkownika innym Użytkownikom niezamówionych reklam lub korespondencji handlowej za pośrednictwem Usługi Komunikator, udostępniania Konta Użytkownika do wykorzystania przez podmioty trzecie, podejmowania działań na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.

5. W związku ze świadczoną Usługą Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości albo części praw i obowiązków wynikających z Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podmiot lub osobę trzecią, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

6. Zabronione jest  pobieranie i kopiowanie Serwisu lub jakichkolwiek jego części przez Użytkownika. W związku ze świadczeniem Usług Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego poszczególnych elementów.

7. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi ciągłego i bezawaryjnego działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje zdarzeń wynikających z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę lub z działania siły wyższej.

8. Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzania okresowych aktualizacji, konserwacji i modyfikacji działania Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Użytkownika najpóźniej 24 godziny przed planowanym wystąpieniem przerwy technicznej w dostępie do Serwisu. Usługodawca dołoży niezbędnych starań aby planowane okresy przerw cechowały się minimalizacją związanych z tym niedogodności po stronie Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, celem podjęcia niezbędnych i wymaganych działań serwisowych.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, którego Usługodawca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec.

10. Wszystkie Utwory zawarte w ramach Serwisu, w szczególności kod źródłowy, design, elementy graficzne, utwory fotograficzne, kolorystyczne, koncepcyjne i funkcjonalne Serwisu stanowią prawnie chronioną własność Usługodawcy, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych i osobistych. Powyższe ulega wyłączeniu w zakresie obejmującym treści i utwory fotograficzne publikowane przez ogłoszeniodawców, do których prawa autorskie przysługują uprawnionym osobom trzecim. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub odtwarzanie elementów udostępnionego Serwisu.

11. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę hasła dostępu do Konta Użytkownika i jest zobowiązany nie ujawniać hasła osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika.

12. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie możliwości korzystania z urządzeń spełniających wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego korzystania z Usługi.

13. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw osób trzecich w zakresie ochrony praw autorskich oraz ochrony danych osobowych. Po stronie Użytkownika spoczywa obowiązek zapewnienia legalności i prawidłowości danych wykorzystywanych lub wprowadzanych przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu.

14. Z chwilą publikacji ogłoszenia Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z ogłoszenia lub jego poszczególnych elementów, w szczególności publikowanych zdjęć, stanowiących utwór, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, przechowywanie, udostępnianie, przesyłanie, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie, wyświetlanie oraz wykonywania praw zależnych obejmujących adaptacje, tłumaczenie, przerabianie przystosowywanie, zmiany układu, łączenia z innymi utworami oraz inne modyfikacje w utworach i korzystanie ze stworzonych opracowań dla potrzeb świadczenia Usług w ramach Serwisu, w szczególności wyświetlania ogłoszeń lub ich poszczególnych elementów oraz działań mających na celu promocję Serwisu w sieci Internet.

15. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, legalność, prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym publikowanych ogłoszeń oraz wykorzystanych materiałów, w szczególności  dodawanych do ogłoszeń opisów, utworów fotograficznych lub grafik. Dokonanie przez Użytkownika publikacji ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że ogłoszenie lub jego poszczególne elementy nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich do opisów, utworów fotograficznych lub grafik.

16. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, nieprawdziwych, mogących wprowadzić w błąd lub treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

 

Rozdział V

POMOC TECHNICZNA I REKLAMACJE

1. W sprawach dotyczących nieprawidłowości działania Serwisu lub świadczonych Usług Użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenia zmian i reklamacje należy kierować do BOK Usługodawcy na adres e-mail wskazany w Serwisie w zakładce „Kontakt”  lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.

3. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 •        oznaczenie Użytkownika oraz adres e-mail Konta Użytkownika
 •        oznaczenie osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia/reklamacji
 •        wskazanie żądanej zmiany albo opis zgłaszanego problemu stanowiącego podstawę składanej reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zgłoszenia lub reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od jego otrzymania. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby każde zgłoszenie zostało rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiarygodności zgłoszeń dokonywanych z adresu e-mail innego niż adres Użytkownika, dla którego świadczona jest Usługa.

 

Rozdział VI

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca - Agro-Pro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.  Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Usługodawca zapewnia zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest w Serwisie.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.

3.   Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje poddane przepisom prawa polskiego.

4.   Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w wyniku zmian o charakterze organizacyjnym, technologicznym lub w zakresie obowiązujących przepisów prawa. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 7 dni przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Użytkownicy będą związani nowym brzmieniem Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Regulaminu przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.  

6. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 7 czerwca 2023 r. do jego zmiany albo odwołania.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami
Agro-Market24 Międzynarodowa Giełda Rolna

Copyright © 2024 Agro-Market24
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Do góry