Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu internetowego Agro-Market24

 

1. Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

2. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Użytkowników Serwisu Agro-Market24 (agro-market24.pl, agro-market24.es i agro-market24.eu) jest Agro-Pro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) ul. Grzybowska 87 posiadająca NIP 9512397821  REGON 362481980 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575169, aktualny adres e-mail dostępny na stronie głównej Serwisu w zakładce Kontakt.

3. Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem Internetowego Portalu Ogłoszeniowego Agro-Market24 (dalej „IPO”) - strony internetowej agro-market24.pl, agro-market24.es lub agro-market24.eu oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja Konta Użytkownika, przeglądanie w pełnym zakresie listy ogłoszeń, publikowanie ogłoszeń, kontaktowanie się z wybranymi przez siebie potencjalnymi kontrahentami, korzystanie z Komunikatora, usługa newsletter. Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone podmiotom trzecim, zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa.

Twoje Dane osobowe są nam niezbędne dla celów związanych z zawarciem umowy, prawnie uzasadnionych celów Administratora związanych z jej realizacją oraz świadczeniem Usług drogą elektroniczną.

Dane Użytkownika niezbędne dla utworzenia Konta Użytkownika i rozpoczęcia świadczenia Usług obejmują przynajmniej imię oraz adres e-mail Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika pozostaje zgodne z prawem.

 

4. Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych stanowią:

- zgoda wyrażona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- zawarta umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane przez Użytkownika zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapobieganiu nieuczciwym praktykom Użytkowników Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Oprócz danych osobowych niezbędnych do utworzenia Konta Użytkownika i korzystania z Usługi, Administrator w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną może przetwarzać dodatkowe dane osobowe udostępnione w tym celu przez Użytkownika obejmujące nazwisko, oznaczenie firmy użytkownika, dane adresowe, numer telefonu, Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON. 

6. Dodatkowo, w związku z uwarunkowaniami technicznymi związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe obejmujące lokalizację geograficzną urządzenia Użytkownika, dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta, dane dotyczące połączenia internetowego lub sieciowego (w tym adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę, dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, historię ogłoszeń i wybierane linki, preferencje i wybory na przykład subskrypcje, preferowany język i waluta.

7. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

8. W celu korzystania z IPO niezbędne jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na zapis plików cookie na urządzeniu Użytkownika lub innych tożsamych technologii w zakresie niezbędnym dla zapewnienia działania podstawowych funkcjonalności IPO. Użytkownik może również wyrazić zgodę lub sprzeciw na wykorzystanie i zapis przez Administratora plików cookie na urządzeniu Użytkownika i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie szerszym niż niezbędny, w szczególności dla potrzeb statystycznych, marketingowych lub zapisywania preferencji Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody następuje poprzez wybór stosownych opcji w oknie ustawień plików cookie w IPO.

9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, przenoszenia, sprostowania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w ust. 2. Dodatkowo w każdym momencie możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

10. Administrator po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej IPO. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru (checkbox) przy rejestracji Konta w IPO. Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać Administratorowi stosowne żądanie na adres lub e-mail wskazany w pkt. 2.

11. Wyrażenie przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 10 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usługi newsletter. W ramach usługi newsletter przetwarzane są następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail.

12. W celu świadczenia usługi newsletter – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia oraz wyrażenie zgody przez Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. W celu weryfikacji danych Konta w ramach procedury Know Your Customer (KYC) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na weryfikacji wiarygodności danych Użytkowników Serwisu w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

13. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Użytkowników ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14. Administrator zapewnia, że infrastruktura serwerowa wykorzystywana na potrzeby świadczenia Usług i dostępu do IPO charakteryzuje się niezbędnym poziomem zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych wymaganych dla tego typu Usług, w szczególności stosowane jest kryptograficzne zabezpieczenie połączenia przesyłania danych do IPO przez Użytkownika (połączenie szyfrowane SSL).

15. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.

16. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

17. Polityka prywatności serwisu internetowego Agro-Market24 w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 14 lutego 2023 r.

 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami
Agro-Market24 Międzynarodowa Giełda Rolna

Copyright © 2024 Agro-Market24
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Do góry