Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1.      Informacje ogólne

               Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym                  Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest FUNDACJA WSPARCIA PRODUCENTÓW ROLNYCH z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000708226 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252732277, REGON: 368946338 adres email: fundacjawsparcia.pr@gmail.com  w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

 

 1.      Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z naszym Inspektorem Danych:

Email: iod.fundacjawsparcia.pr@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych

ul. Świętokrzyska 30

00-116 Warszawa

 

  

 1. Dane osobowe przetwarzane, zbierane za pośrednictwem Internetowego Portalu Ogłoszeniowego Agro-Market24 (dalej IPO) strony internetowej www.agro-market24.pl, www.agro-market24.es lub www.agro-market24.euoraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie w pełnym zakresie Listy ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, kontaktowanie się z wybranymi przez siebie potencjalnymi kontrahentami, korzystanie z Komunikatora, składanie zamówień podczas korzystania przez Użytkowników z IPO

 

 1. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO

Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:

a) prawidłowej realizacji zawartej umowy,

b) telefonicznego lub e-mailowgo kontaktu z osobą wypełniającą formularz kontaktowy , dokonującej rejestracji jako użytkownik lub uzupełniająca dane w swoim profilu na stronie internetowej : www.agro-market24.pl, www.agro-market24.es, www.agro-market24.eu

c) marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

 

 1. Rejestracja w IPO  wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których świadczy usługi oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej.

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a) imię i nazwisko; b) adres zamieszkania (dane adresowe); c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b); d) adres elektroniczny (e-mail); e) nazwa użytkownika; f) stanowisko; g) miejsce pracy; i) zawód ; j)lokalizację geograficzną; k) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta; l) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP), m) identyfikator urządzenia mobilnego; n) typ systemu operacyjnego; o) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę; p) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z konta; r) historia ogłoszeń i wybierane linki; s) preferencje i wybory na przykład subskrypcje; t) preferowany język i waluta;

Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a) numer telefonu;

b) Numer Identyfikacji Podatkowej.

 

 1. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody. IPO zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Korzystając z IPO Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://agro-market24.pl/page/cookie-files). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
 4. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, połączenie z witryną www.agro-market24.pl, www.agro-market24.es, www.agro-market24.eu zabezpieczone jest szyfrowaniem TLS 1.2.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 4 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez IPO. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez IPO skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez IPO w ramach dodawania ogłoszeń.
 8. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.
 9. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 10. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej IPO. Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres lub mail wskazany w pkt. 1.
 11. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, IPO świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Portalu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej IPO.
 12. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe: (a) nazwa użytkownika, (b) adres e-mail.
 13. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 14. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności.
 15. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 16. Zmiany Polityki Prywatności zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.. Oświadczenie o braku zgody może zostać złożone na piśmie i przesłane na adres Fundacji pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adres fundacjawsparcia.pr@gmail.com. W treści oświadczenia wskaż swój adres e-mail, który podałeś przy rejestracji konta użytkownika. W razie otrzymania przez nas ww. oświadczenia o braku zgody na regulamin w nowym brzmieniu Twoje konto zostanie usunięte.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Skontaktuj się z nami
Agro-Market24 Międzynarodowa Giełda Rolna

Copyright © 2023 Agro-Market24
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Do góry